อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วมพิจารณาทุน สกว. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนันทา รักษาราษฎร์   
วันจันทร์ที่ 04 พฤษภาคม 2009 เวลา 15:11 น.

          อาจารย์แสนประเสริฐ  ปาน เนียม สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับเกียรติจากสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย และสถาบันวิจัยภาษา และ วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เข้าร่วมเป็นกรรมการพิจารณาตัดสินโครงการวิจัยด้าน ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม  ของโรงเรียน มัธยมศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบุรี

เพื่อรับทุน สนับสนุนการวิจัย จาก สกว. เมื่อวันที่ 15 เมษายน  2552  ที่ผ่านมา  ณ  ห้องประชุมวิชาการ  โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
          คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยประกอบด้วย  เกตุทัตศาสตราภิชานล้อม  เพ็งแก้ว  นายทวีโรจน์  กล่ำกล่อมจิตต์  อาจารย์ชิตชยางค์  ยมาภัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  และอาจารย์แสนประเสริฐ  ปานเนียม 

 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting