มรภ.สกลนคร ศึกษาดูงาน มรภ.เพชรบุรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนันทา รักษาราษฎร์   
วันจันทร์ที่ 04 พฤษภาคม 2009 เวลา 11:38 น.

กองนโยบายและแผน  สำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร  ศึกษาดูงานด้านนโยบายและแผนงาน  และงานประกันคุณภาพการศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เมื่อวันจันทร์ที่  27  เมษายน  2552  เวลา  09.00-12.00 . โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ศึกษาเรียนรู้ลักษณะงานและแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย

 เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์  ศักยภาพการทำงาน สามารถนำแนวคิดและประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครต่อไป

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเห็นว่าหน่วยงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มีงานด้านนโยบายและแผนงาน และงานประกันคุณภาพการศึกษา อันจะเป็นประโยชน์แก่กอง นโยบายและแผน  จึงขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จำนวน 13 คน  เข้าศึกษาดูงาน โดยเน้นงานนโยบายและแผนงาน  และงานประกันคุณภาพการศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยมี ผศ.เชาวลิต คงแก้ว  รองอธิการบดี  ผศ.ชำนาญ งามสมบัติ  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  นายสะอาด  เข็มสีดา  ผู้อำนวยการสำนักนโยบาย และแผนงาน   ผศ.สุมาลี  งามสมบัติ  ผศ.หรรษา  ผลาทร  พร้อมด้วยอาจารย์และ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี

  

 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting